APOCB Committee

Asian Pacific Organization for Cell Biology and Structure

  1988-1992 1992-1996 1996-2000 2000-2004 2004-2008 2008-2012 2013-2017 2018-2022
President Xin Yao Judie Walton Yutaka Tashiro Cheng-Wen Wu Gang Pei Nobutaka Hirokawa Satyajit Mayor Hsiu-Ming Shih
Vice President H.Naora   Cynthia G. Jensen Nobutaka Hirokawa Kazuhiro Nagata Cynthia Jensen Lu Hai Wang Cynthia Jensen
Vice President V.C.Shah   Farida Shah Zhonghe Zhai Hun-Taeg Chung Joobae Park Cynthia Jensen  
Secretary General T.Okigaki   Cheng-Wen Wu Cynthia Jensen Chungming Chang Xiaoyan Ding Xiaoyan Ding Xiaoyan Ding
Treasurer     Raymond M. W, Chau Filipinas Natividad Filipinas Natividad Filipinas Natividad Yoshihiro Yoneda Yoshihiro Yoneda
Trustee     M. R. Das Farida Shah PD Gupta Nguyen Duc Thanh Filipinas F. Natividad  
Trustee     Jia-ke Tso   Nguyen Duc Thanh      
Special Assistant to the President       Tohru Okigaki Tohru Okigaki